شروع پروژه تمرینات شناختی بر مبنای تعقیب بینایی یا eye tracking

شروع پروژه تمرینات شناختی بر مبنای تعقیب بینایی یا eye tracking

مرکز فن آوری های نوین توانبخشی وصال شروع به طراحی نرم افزارهای شناختی بر مبنای تکنولوژی تعقیب بینایی یا همان Eye tracking نموده

مشاهده متن خبر